logo van Autitude: voor begeleiding van mensen met autisme

Informatief - afkortingen

ASD: Autisme Spectrum Disorder
ASS: Autisme Spectrum Stoornis
AD: Autistic Disorder, Klassiek Autisme
PDD-NOS: Pervasive Development Disorder - Not Otherwise Specified
POS-NAO: Pervasieve Ontwikkelingsstoornis – Niet Anderszins Omschreven
McDD: Multiplex complex Developmental Disorder
HFA: High Functioning Autism, Hoog Functionerend Autisme

UWV: Instantie voor uitkeringen en reïntegratie
IRO: Individuele Reïntegratie Overeenkomst
Wajong: Jong gehandicapte uitkering (WAO voor jongeren)

LGF: Leerling Gebonden Financiering
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
PGB: Persoons Gebonden Budget
REC: Regionale Expertise Centra
CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg